Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
10.01.2020JN006358/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema klica v sili: Sklop 1: KVS proizvajalca ITAIA; Sklop 2: KVS proizvajalca ISKRA SISTEMI
10.01.2020JN003483/2019-X01/2020, Blago: Dobava in montaža skladiščnih regalov
17.01.2020JN006334/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA POSIPALNIKA
30.01.2020JN007110/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo objektov CP Hrušica
03.02.2020JN008352/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje telekomunikacijske opreme SDH
07.02.2020JN008236/2019-X01/2020, Blago: Zakup para optičnih vlaken Ptujska Maribor-PKVMB
07.02.2020JN008150/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje deratizacije na lokacijah DARS d.d.
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
13.02.2020JN008358/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOROZIJSKE KATODNE ZAŠČITE
24.02.2020JN008732/2019-X01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela; SKLOP 1 ACB Novo mesto, SKLOP 2 ACB Hrušica
24.02.2020JN008675/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema KVS proizvajalca Iskra Sistemi
25.02.2020JN007030/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0329 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
25.02.2020JN006635/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
26.02.2020JN007733/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO PZI ZA SISTEM ZA PREPOZNAVANJE NEVARNIH TOVOROV (ADR)
28.02.2020JN000070/2020-X01/2020, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
28.02.2020JN008053/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec - Postojna
28.02.2020JN006329/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,380
05.03.2020JN008655/2019-X01/2020, Blago: Dobava kuhinjskih pripomočkov in ostale opreme za dom
06.03.2020JN008503/2019-X01/2020, Storitve: Koordinator VZD 2020-2024
20.03.2020JN008901/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061 in 0661 Kozina - Črni Kal ter 0062 in 0662 Črni Kal - Srmin in priključku 0159 Kastelec in 0161 Črni kal
23.03.2020JN008857/2019-X01/2020, Storitve: Priprava IZN za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
23.03.2020JN006359/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
10.04.2020JN000618/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
10.04.2020JN000442/2020-X01/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
20.04.2020JN000383/2020-X01/2020, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL
21.04.2020JN000177/2020-X01/2020, Storitve: "Izdelava PZI-ja in Izvlečka iz PZI (PZR) za potrebe javnega razpisa za Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec priključek Trebnje zahod"
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
24.04.2020JN000527/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA TISKOVIN
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
14.05.2020JN000416/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
14.05.2020JN000618/2020-X02/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
14.05.2020JN000442/2020-X02/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
15.05.2020JN000726/2020-X01/2020, Storitve: Implementacija VNZ Sever-Jug na VMS Genetec Security center
22.05.2020JN000284/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnja radijskega sistema DMR
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
25.05.2020JN000022/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
09.06.2020JN001647/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE KROŽIŠČA TOMAČEVO
09.06.2020JN001253/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ABSORPCIJSKEGA SREDSTVA
12.06.2020JN000652/2020-X01/2020, Blago: Nabava biro opreme, pohištvo in ostala oprema za PK
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
02.07.2020JN001809/2020-X01/2020, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
10.08.2020JN003334/2020-X01/2020, Blago: Dobava čistil in papirne galanterije
31.08.2020JN003055/2020-X01/2020, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
04.09.2020JN003707/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
25.09.2020JN003973/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
20.10.2020JN004662/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE RADARSKEGA SISTEMA ZA DETEKCIJO PROMETA PREDORA GOLOVEC
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
02.01.2020JN006474/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
07.01.2020JN002705/2019-C01/2020, Storitve: IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG
13.01.2020JN007376/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih in poltovornih vozil Renault
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
20.01.2020JN007057/2019-C01/2020, Blago: DOBAVA KURIV
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
24.01.2020JN007223/2019-C01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela
24.01.2020JN005458/2019-C01/2020, Blago: Dobava priklopnih vozil in signalizacije
03.02.2020JN007342/2019-C01/2020, Blago: Dobava vertikalne signalizacije
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
10.02.2020JN007188/2019-C01/2020, Blago: Dobava prometne opreme
12.02.2020JN007516/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS d.d
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
17.02.2020JN008325/2019-C01/2020, Storitve: Sanacija linijskega požarnega javljanja v predoru Dekani in Karavanke
25.02.2020JN000294/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CVP), Sklop 1: VAISALA in Sklop 2: LUFFT
26.02.2020JN008088/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema nadzora in vodenje prometa SNVP
05.03.2020JN006732/2019-C01/2020, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
18.03.2020JN000534/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev inženirja na HC Razdrto Vipava
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
19.03.2020JN007330/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na območju priključka Arja vas
24.03.2020JN007739/2019-C01/2020, Storitve: Prenos lege gradbene parcele 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana Obrežje do priključka Maline
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
27.03.2020JN006584/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1
21.04.2020JN000324/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške strojne opreme
22.04.2020JN001438/2020-C01/2020, Storitve: IZVEDBA ENERGETSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V STAVBAH DARS
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
11.06.2020JN001572/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOVORNIH VOZIL
15.06.2020JN000454/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VOZIL ZA NADZOR PROMETA
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.07.2020JN000742/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
16.07.2020JN002212/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje stabilnih gasilnih sistemov TYCO TOTAL WALTER-INERGEN, BONPET in ZARJA ELEKTRONIKA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
17.08.2020JN001675/2020-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku
03.09.2020JN002082/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE
08.09.2020JN002879/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
15.09.2020JN004420/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
24.09.2020JN002308/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
24.09.2020JN007329/2019-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2
24.09.2020JN003107/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
09.10.2020JN002823/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
12.10.2020JN004669/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE STABILNIH GASILNIH SISTEMOV ZARJA ELEKTRONIKA
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
15.10.2020JN003551/2020-C01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si