Pregled objav javnih naročil

KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.05.2021JN002192/2021-X01/2021, Blago: Dobava in montaža kontejnerske gradnje bolnišničnega oddelka
03.06.2021JN001042/2021-X01/2021, Blago: Zamenjava ali vgradnja klima naprav v prostorih družbe SŽ-Infrastruktura d.o.o. za obdobje 3 let
21.03.2022JN000291/2022-X01/2022, Blago: Dobava materiala v letu 2022
23.05.2022JN001947/2022-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka ter nakup, dobava, montaža in vzdrževanje okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav v garancijskem roku
16.08.2022JN002440/2022-X01/2022, Gradnje: Obnova in rekonstrukcija Okrajnega sodišča na Jesenicah z dobavo in montažo opreme
29.08.2022JN003236/2022-X01/2022, Gradnje: Obnova objekta Ruardova graščina - II. faza (podfazi A in B)
28.10.2022JN004360/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture - Ribnik SB II
29.11.2022JN006850/2022-X01/2022, Gradnje: Dobava in montaža protihrupne zaščitne ograje okrog obstoječe toplotne črpalke pri SB Jesenice
02.03.2023JN007766/2022-X01/2023, Gradnje: Gasilski center Ajdovščina - Gradnja
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.01.2021JN000394/2019-F01/2021, Gradnje: LOT A (gradbeni del) za Hidroelektrarno Mokrice
14.01.2021JN004332/2020-F01/2021, Gradnje: Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL
01.04.2021JN005970/2020-F01/2021, Gradnje: »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana«
09.09.2021JN001746/2021-F01/2021, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES
18.01.2022JN005689/2021-F01/2022, Storitve: Vzpostavitev in upravljanje platforme skupnega podatkovnega okolja (CDE - common data environment)
06.05.2022JN002093/2022-F01/2022, Gradnje: Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo
12.07.2022JN000300/2021-F01/2022, Blago: RTP 110/20 kV Izola 110 kV GIS stikališče
21.03.2023JN008152/2022-F01/2023, Blago: Rekonstrukcija RTP 110/20 kV Primskovo in RTP 110/20 kV Zlato polje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.06.2021JN005812/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)
29.06.2021JN000006/2021-C01/2021, Gradnje: Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica na Stari Gori 2. faza
16.07.2021JN000315/2021-C01/2021, Gradnje: IZGRADNJA BIOTEHNOLOŠKEGA STIČIŠČA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO
22.07.2021JN008040/2020-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana Sežana d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica
13.08.2021JN003787/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja intenzivnih enot (EITOS in IIT) k Splošni bolnišnici Jesenice
20.08.2021JN001196/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta
15.10.2021JN003280/2021-C01/2021, Gradnje: GOI dela za rekonstrukcijo objekta 14 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna
21.10.2021JN005144/2021-C01/2021, Gradnje: Gradnja športne dvorane Bovec
28.10.2021JN004904/2021-C01/2021, Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE (TP) IN PRIPADAJOČE ELEKTROENERGETSKE OPREME TER IZGRADNJA ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE (EKK)
11.11.2021JN003047/2021-C01/2021, Gradnje: ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NEGOVALNE BOLNIŠNICE LJUBLJANA IN UREDITEV PROSTOROV ZA PRIDOBITEV DODATNIH KAPACITET NEGOVALNE BOLNIŠNICE LJUBLJANA
17.11.2021JN005597/2021-C01/2021, Gradnje: Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
07.01.2022JN005180/2021-C01/2022, Gradnje: Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica Rodik ponovitev postopka za sklop 8: Vodovod VH Veliko Brdo VH Jelšane
01.03.2022JN006268/2021-C01/2022, Gradnje: Ureditev hlajenja v objektih po Sloveniji (MORS, SV, URSZR, IRSVND), po sklopih
25.03.2022JN008253/2021-C01/2022, Gradnje: Prizidek in rekonstrukcija Tretje osnovne šole Slovenj Gradec
07.04.2022JN000007/2022-C01/2022, Gradnje: Novogradnja doma starejših občanov Kresnice
04.08.2022JN000915/2022-C01/2022, Gradnje: GOI dela za izvedbo projekta "Celovita energetska sanacija in notranja prenova objektov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, po sklopih
16.08.2022JN000618/2022-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica
13.09.2022JN001591/2022-C01/2022, Gradnje: REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA NA LOKACIJI OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste)
17.11.2022JN003404/2022-C01/2022, Gradnje: Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni
25.11.2022JN004220/2022-C01/2022, Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka z upoštevanjem okoljskega vidika za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav
23.02.2023JN000327/2023-C01/2023, Gradnje: COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto GOI dela z vgradno opremo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si