Pregled objav javnih naročil

CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.02.2021JN007214/2020-X01/2021, Gradnje: Obnova mešane kanalizacije na Grajski cesti s povezavo po šolski poti do Kidričeve ulice v Črnomlju
02.03.2021JN007441/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija daljšega lesenega mostu na Otočcu
30.03.2021JN000893/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI SEMIČ V OBDOBJU APRIL 2021 - MAREC 2022
02.04.2021JN000588/2021-X01/2021, Gradnje: Asfalterska dela v letu 2021
06.04.2021JN000332/2021-X01/2021, Gradnje: »OBNOVA LC 295003 KNEŽIJA - BREZJE«.
09.04.2021JN000503/2021-X01/2021, Gradnje: D-016/21; Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670
09.04.2021JN000325/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev ceste Primož - Hubajnica
12.04.2021JN000940/2021-X01/2021, Gradnje: PREPLASTITEV CEST V OBČINI SEMIČ V LETU 2021
25.05.2021JN001484/2021-X01/2021, Gradnje: D-33/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-217, odsek 1209 Brezovica-Kanižarica od km 16.200 do km 17.075
25.05.2021JN000897/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA PESKA IN BETONA
04.06.2021JN001209/2021-X01/2021, Gradnje: D-020/21; Preplastitev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400
14.06.2021JN002167/2021-X01/2021, Gradnje: Nadomestni most čez Sušico pri Grabrovcu
12.07.2021JN003336/2021-X01/2021, Gradnje: Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj
15.07.2021JN002794/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2021
05.08.2021JN003902/2021-X01/2021, Blago: Dobava kamenih agregatov za potrebe naročnika
18.08.2021JN003840/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti LC-295081 v Lokah
31.08.2021JN003254/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija plazu Rogovila v km 86+200/400 (Mirna Peč) na progi št. 80 d.m. - Metlika - Ljubljana
13.09.2021JN003612/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295130 ter izgradnja pločnika 1. faza (P35 P39)
05.10.2021JN000984/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev območja ob Radulji
18.10.2021JN005853/2021-X01/2021, Storitve: Sanacija asfaltnih površin na območju Nuklearne elektrarne Krško
26.10.2021JN004535/2021-X01/2021, Gradnje: D-76/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-733/5831 Vavta vas Dolenjske Toplice Podturn, od km 5,384 do km 6,224 z izgradnjo hodnika za pešce
05.11.2021JN006194/2021-X01/2021, Storitve: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Občine Mirna Peč v obdobju 15.11.2021 - 31.03.2022
30.11.2021JN006486/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja meteorne kanalizacija Kvasica
12.01.2022JN007027/2021-X01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI V OBČINI KOSTEL ZA OBDOBJE 2022 - 2025
28.01.2022JN006365/2021-X01/2022, Gradnje: Izvedba kolesarskih in peš površin ob Belokranjskem križišču v Žabji vasi
05.04.2022JN000871/2022-X01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI SEMIČ V OBDOBJU APRIL 2022 - MAREC 2024
15.04.2022JN001457/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja komunalne kanalizacije v ulicah Pod Srobotnikom in Na žago
18.05.2022JN001474/2022-X01/2022, Gradnje: Preplastitev vozišča LC 255041 Drašička roka-Bojanjska roka (Slamna vas)
23.05.2022JN001095/2022-X01/2022, Gradnje: D-43/22; Izvedba sanacije vozišča na cesti R3-658, odsek 1433 Stari trg - Brezovica od km 0,400 do km 1,750
06.06.2022JN001906/2022-X01/2022, Gradnje: Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj
08.06.2022JN000853/2022-X01/2022, Gradnje: D-31/22; Rekonstrukcija regionalne ceste  R3-653/1364 v naseljih Hrib-Loški Potok in Travnik
22.06.2022JN002300/2022-X01/2022, Gradnje: D-90/22; Preplastitev vozišča na cesti G2-105/255 NM (Krka-Revoz) od km 0.250 do km 1.700
06.07.2022JN001841/2022-X01/2022, Gradnje: D-74/22; Ureditev prehoda za pešce z umestitvijo prometno-arhitekturne ureditve v območju šole v Vinici,RT-919/1343 Vinica-Stari trg med km 0,0 in km 0,5 - 75m
11.07.2022JN002454/2022-X01/2022, Gradnje: D-89/22; Izgradnja peščevih in kolesarskih površin ob regionalni cesti R2-419/1204 od km 2+724 do km 3+845 od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek
12.07.2022JN002709/2022-X01/2022, Gradnje: D-98/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-652/1457 Moravče-Čatež-Trebnje, od km 7.135 do km 12.067
20.07.2022JN003309/2022-X01/2022, Gradnje: D-120/22; Postavitev dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov na DC G2-105/0256 Novo mesto (Revoz) - Metlika
22.07.2022JN002892/2022-X01/2022, Gradnje: D-104/22; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti RT-919, odsek 1466 Žuniči - Vinica od km 2,700 do km 4,360.
11.08.2022JN003562/2022-X01/2022, Gradnje: D-127/22; Preplastitev vozišča R3- 654/3611, Štalcerji-Kočevska Reka na stacionaži, od km 0,100 do km 1,220
23.08.2022JN002780/2022-X01/2022, Gradnje: Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2022
30.08.2022JN003144/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste od Velike Stare vasi proti Polici
09.09.2022JN002170/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja pločnika Obrežje - 3. faza
21.09.2022JN003567/2022-X01/2022, Gradnje: D-117/22; Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
18.10.2022JN004400/2022-X01/2022, Gradnje: D-145/22; Izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti R2-419/1203 Soteska-Novo mesto (Topliška cesta) v naselju Novo mesto od km 12,210do km 12,760
20.10.2022JN005650/2022-X01/2022, Gradnje: D-171/22; Ureditev avtobusnega postajališča Lipovec v območju priključka LC 870201, v km 2,100 na odseku R2-421, odsek 2506 Ručetna vas - Štrekljevec
26.10.2022JN006306/2022-X01/2022, Storitve: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Občine Mirna Peč v obdobju 15.11.2022 - 31.03.2023
07.11.2022JN004743/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija primarnega vodovoda Brest - Ljubljana na odseku prečkanja preko Ljubljanice v Črni vasi
17.11.2022JN002023/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice
18.01.2023JN007129/2022-X01/2023, Storitve: Izvajanje obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk
27.01.2023JN007334/2022-X01/2023, Blago: Dobava montanžnih betonskih ohišij za TP
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
12.09.2022JN003754/2022-F01/2022, Gradnje: Gradnja remontnega parkirišča (mod. 1300-NA-L)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.01.2021JN006177/2020-C01/2021, Gradnje: Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap
12.01.2021JN000957/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove stavbe Vrtca Črnomelj, enota Loka, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
14.01.2021JN005080/2020-C01/2021, Gradnje: A-92/20; Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor
09.02.2021JN006764/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje
18.02.2021JN007411/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje lokalnih cest v občini Črnomelj 2021-2022
04.03.2021JN008005/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje
24.03.2021JN005722/2020-C01/2021, Gradnje: Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo št 80 d.m. Metlika Ljubljana ter dela vzporednega cestnega omrežja
03.05.2021JN000643/2021-C01/2021, Gradnje: A-38/21; Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik od km 0.000 do km 1.350
07.05.2021JN008070/2020-C01/2021, Gradnje: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
14.05.2021JN000585/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija Podgorske ulice
19.05.2021JN000687/2021-C01/2021, Gradnje: Izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let
04.06.2021JN001366/2021-C01/2021, Gradnje: A-57/21; Rekonstrukcija ceste R3-658/2517 Dobliče - Sv. Ana - Stari trg ob Kolpi, od km 4.980 do km 9.832
10.06.2021JN000283/2021-C01/2021, Gradnje: A-25/21; Modernizacija ceste R1-217/1209 BREZOVICA-KANIŽARICA od km 2.000 do km 3.650
14.06.2021JN003332/2021-C01/2021, Gradnje: Komunalna in prometna ureditev Črnovaške ceste
16.06.2021JN003010/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja prizidka za dnevni center in začasne namestitve
05.07.2021JN002416/2021-C01/2021, Gradnje: A-91/21; Obnova vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-Metlika od km 21,270 do km 22,300 in od km 23,540 do km 25,110
08.07.2021JN002677/2021-C01/2021, Storitve: JN DOBAVA IN VGRAJEVANJE ASFALTNIH MEŠANIC
16.07.2021JN001217/2021-C01/2021, Gradnje: Brv in kolesarska pot - Irča vas
20.07.2021JN002483/2021-C01/2021, Gradnje: POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA CIKAVA
22.07.2021JN008040/2020-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana Sežana d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica
23.07.2021JN002633/2021-C01/2021, Gradnje: OŠ MIŠKA KRANJCA-IZGRADNJA PRIZIDKA
27.07.2021JN001160/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove poslovne stavbe DARS
29.07.2021JN001878/2021-C01/2021, Gradnje: IZVEDBA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL ZA BAZENSKI KOMPLEKS ČEŠČA VAS
05.08.2021JN001364/2021-C01/2021, Gradnje: A-52/21; Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200
09.08.2021JN002077/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0629 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
13.08.2021JN001983/2021-C01/2021, Gradnje: A-42/21; Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice Dobova od km 0,000 do km 4,700
15.09.2021JN003433/2021-C01/2021, Gradnje: A-116/21; Ureditev ceste R1-218/1211 Metlika-Podzemelj, od km 2,670 do km 4,140 in izgradnja pločnika in AP od km 2,670 do km 2,950 v naselju Primostek
04.10.2021JN003855/2021-C01/2021, Gradnje: Brv in kolesarska pot Loka - Kandija
19.10.2021JN004928/2021-C01/2021, Gradnje: Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško
26.10.2021JN004658/2021-C01/2021, Gradnje: A-132/21; Ureditev ceste R2-419/1203 Soteska Novo  mesto, od km 9,305 do km 10,000, v naselju Srebrniče
16.12.2021JN004959/2021-C01/2021, Gradnje: A-145/21; Rekonstrukcija državne ceste G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 21+450 do km 21+510 in 0266 Fara-Petrina od km 0+000 do km 0+330, krožišče v Fari
22.12.2021JN000913/2021-C01/2021, Gradnje: A-26/21; Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.12.2021JN005082/2021-C01/2021, Gradnje: A-130/21; Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125
28.12.2021JN006823/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja kolesarskih povezav Krško Kostanjevica na Krki ponovitev postopka
27.01.2022JN007442/2021-C01/2022, Gradnje: A-203/21; Rekonstrukcija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) - Metlika od km 9,100 do km 11,200
08.04.2022JN001951/2022-C01/2022, Gradnje: Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju
06.05.2022JN003549/2020-C01/2022, Gradnje: »Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« (ponovitev)
10.05.2022JN002922/2022-C01/2022, Gradnje: Izboljšanje varnosti stanovalcev in zaposlenih v DSO Novo mesto - Izgradnja novega prizidka in prenova pritličja in kletnih prostorov negovalnega dela
01.06.2022JN004593/2021-C02/2022, Gradnje: A-114/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R3-656, odsek 3651 Kočevska Reka-Borovec od km 0,000 do km 6,200
02.06.2022JN001299/2022-C01/2022, Gradnje: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža
09.06.2022JN006079/2021-C01/2022, Storitve: A-161/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 8
14.06.2022JN006076/2021-C01/2022, Storitve: A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5
21.06.2022JN003014/2019-C01/2022, Gradnje: IZGRADNJA OBJEKTA ZA MEHANSKO IN BIOLOŠKO OBDELAVO KOMUNALNIH ODPADKOV, S TEHNOLOŠKO OPREMO, ZUNANJO UREDITVIJO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, V NOVEM MESTU
11.07.2022JN002750/2022-C01/2022, Gradnje: Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu
21.07.2022JN008785/2021-C01/2022, Gradnje: GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki »Energetska sanacija treh stavb SB NM«
16.08.2022JN000618/2022-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica
30.08.2022JN003435/2022-C01/2022, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0026/0626 Kronovo-Dobruška vas, 0027/0627 Dobruška vas-Drnovo in 0416 priključek Dobruška vas
13.09.2022JN001591/2022-C01/2022, Gradnje: REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA NA LOKACIJI OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste)
20.09.2022JN000971/2022-C01/2022, Gradnje: Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2022 in 2023; Sklop 1, Sklop 2
29.09.2022JN005613/2020-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
30.09.2022JN004488/2022-C01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija ceste CKŽ G1-5/0366 v Krškem - od pokopališča do TC Krško - 2. etapa (ponovni postopek)
04.10.2022JN003135/2022-C01/2022, Gradnje: A-48/22; Obvoznica Mirna (prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje-Mokronog)
20.10.2022JN006635/2022-C01/2022, Gradnje: Postopek pogajanj za oddajo del Celovite energetske prenove in rekonstrukcije objekta na Trgu 8
21.10.2022JN002866/2021-C02/2022, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce BledŽirovnica, ŽirovnicaSlovenski Javornik in Slovenski JavornikJesenice
30.12.2022JN008242/2022-C01/2022, Gradnje: Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov, Podbreznik, Novo mesto
02.01.2023JN004348/2022-C02/2023, Gradnje: UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE
27.01.2023JN006435/2022-C01/2023, Gradnje: Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov, Podbreznik, Novo mesto
23.02.2023JN008119/2022-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje lokalnih cest v občini Črnomelj 2023- 2024
23.02.2023JN000327/2023-C01/2023, Gradnje: COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto GOI dela z vgradno opremo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si