Pregled objav javnih naročil

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.01.2021JN003848/2020-X01/2021, Blago: Dobava armirano betonskih drogov
22.01.2021JN005540/2020-X01/2021, Gradnje: Stresova ulica ( LZ 167 111), Kobarid
22.01.2021JN004043/2020-X01/2021, Gradnje: JAVNE POTI MLINSKO
15.02.2021JN006809/2020-X01/2021, Gradnje: Asfaltiranje v 2021
01.03.2021JN000337/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (III. del)
03.03.2021JN000288/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST
09.03.2021JN000440/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija lokalne ceste Ušnik-Volčanski Ruti
09.04.2021JN000333/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja pločnika Dobravlje
19.04.2021JN000800/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija pododsekov LC 130 010 Likarca-Rebro-Godovič
28.04.2021JN000563/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja objektov za razsvetljavo na površinah terminala avtomobilov (R10B, RR6, LES1, REMIZA IN TR10) v Luki Koper
18.05.2021JN001691/2021-X01/2021, Gradnje: Most čez Lokavšček - dokončanje
20.05.2021JN001570/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija B kanala na Vrhniki
25.05.2021JN000897/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA PESKA IN BETONA
17.06.2021JN003123/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 018021 Soča - Lepena
24.06.2021JN002106/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev parkirišča v dolini Zadnjice in sanacija javne poti Trenta - Zadnjica JP 518341
09.07.2021JN003710/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova gozdne ceste 011102 Vas na Skali
05.08.2021JN003874/2021-X01/2021, Gradnje: Ovinek Britof
20.08.2021JN004669/2021-X01/2021, Gradnje: D-79/21; Preplastitev ceste R3-612, odsek 1042 Plave - Gonjače, od km 0,800 do km 1,200
23.08.2021JN004794/2021-X01/2021, Gradnje: OBNOVA PROMETNIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE BRDA V LETU 2021
27.10.2021JN005013/2021-X01/2021, Gradnje: D-80/21; Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050
28.10.2021JN004876/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba sanacije armirano-betonskih struktur prelivnega polja na jezu ter protikorozijske zaščite zapornic (RD)
08.11.2021JN005886/2021-X01/2021, Gradnje: D-100/21; Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260
10.11.2021JN006418/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe na območju Občine Kanal ob Soči v sezoni 2021/2022
08.12.2021JN007199/2021-X01/2021, Gradnje: D-116/21; Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo GO0037 na G2-102/1006 v km 10,335 pri Peršetih
13.12.2021JN006849/2021-X01/2021, Gradnje: Asfaltiranje v 2022
17.12.2021JN008145/2021-X01/2021, Gradnje: SANACIJA PROMETNIH POVRŠIN V NASELJIH DOBROVO, MEDANA, VRHOVLJE PRI KOJSKEM, DRNOVK, KOZARNO IN NEBLO
24.01.2022JN006908/2021-X01/2022, Gradnje: VZDRŽEVANJE BETONSKIH POVRŠIN AC OBJEKTOV
09.02.2022JN008689/2021-X01/2022, Gradnje: Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (IV. del)
16.03.2022JN000459/2022-X01/2022, Storitve: VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST
21.04.2022JN002777/2019-X01/2022, Gradnje: Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2019, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
22.04.2022JN001367/2022-X01/2022, Gradnje: D-58/22; Ureditev krožnega križišča Col na R1-207/1058 v km 9,330 in RT-936/1063
27.05.2022JN000605/2022-X01/2022, Gradnje: UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE NA LOKALNIH CESTAH DOBROVO-VIPOLŽE IN VIPOLŽE-MEJA ITALIJE
30.05.2022JN002429/2022-X01/2022, Gradnje: D-92/22; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 7.100 do km 10.167
20.06.2022JN002680/2022-X01/2022, Gradnje: D-100/22; Ureditev ceste R3-614/1550 Vrtojba - Gornji Miren od km 0.000 do km 0.570
04.08.2022JN004119/2022-X01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje
04.08.2022JN004118/2022-X01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino
04.08.2022JN004120/2022-X01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most
09.08.2022JN004428/2022-X01/2022, Gradnje: SANACIJA PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI BRDA V LETU 2022
07.09.2022JN003317/2022-X01/2022, Gradnje: D-123/22; Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič od km 4,920 do km 7,959
16.09.2022JN004682/2022-X01/2022, Gradnje: D-159/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč, od km 3.645 do km 4.270
04.10.2022JN004619/2022-X01/2022, Gradnje: Obnova javne poti JP518321 Soča-Mišja vas od km 0,087 do km 2,244
14.10.2022JN005802/2022-X01/2022, Storitve: Zimska služba na območju občine Kanal ob Soči v sezoni 2022/2023
27.10.2022JN005651/2022-X01/2022, Gradnje: D-166/22; Ureditev državne ceste R3-615/5740 Volčja Draga - Gornji Miren od km 2+135 do km 2+840
16.11.2022JN006714/2022-X01/2022, Storitve: Izvajanje zimske službe na območju občine Bovec v zimski sezoni 2022/2023
05.01.2023JN004643/2022-X01/2023, Blago: Dobava armirano betonskih drogov (1-letno obdobje)
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
07.01.2021JN003820/2020-F01/2021, Gradnje: Izbira izvajalcev za izvedbo gradbenih del na področju Elektra Ljubljana d.d.
23.02.2021JN007220/2020-F01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija 7A in 7B veza - izvedba del
26.03.2021JN000090/2021-F01/2021, Gradnje: Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C
01.04.2021JN005970/2020-F01/2021, Gradnje: »Sanacija delovnega platoja na Kontejnerskem terminalu Ljubljana«
08.04.2021JN008006/2019-F01/2021, Gradnje: Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal - Koper
12.05.2021JN008005/2019-F01/2021, Gradnje: Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača - Črni Kal
29.07.2021JN001650/2019-F02/2021, Blago: Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja
26.08.2021JN005250/2021-F01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA 7.A IN 7.B VEZA - IZVEDBA DEL (SKLOP 6 IN SKLOP 7)
06.09.2021JN003498/2021-F01/2021, Gradnje: Izvedba predobremenilnega nasipa za zunanji kamionski terminal
21.10.2021JN005123/2021-F01/2021, Gradnje: UREDITEV POVRŠINE MED 11. VEZOM IN TIROM 53A (SPGT13) Z UREDITVIJO OBMOČJA MED TIRI 53A IN 54A (SPGT 20)
11.11.2021JN004199/2021-F01/2021, Storitve: Zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača-Koper
14.12.2021JN006151/2021-F01/2021, Gradnje: Obnova zgornje konstrukcije obale TRT2 z dostopnim mostom št. 2 in 3 ter vgradnja dodatnih sidrnih mest za sidranje dvigal na operativni obali TRT - GRADNJA
27.12.2021JN006693/2021-F01/2021, Gradnje: UTRDITEV POVRŠINE MED SKLADIŠČEMA 50F IN 51A TER IZGRADNJA SKLADIŠČA 50G (SPGT 15) GRADNJA
06.01.2022JN006033/2021-F01/2022, Storitve: Izvedba in vzdrževanje sanacijskih del na objektih NEK in hišniška opravila v letih 2022-24
03.02.2022JN006166/2021-F01/2022, Gradnje: Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture
19.05.2022JN000973/2022-F01/2022, Storitve: Vzdrževalna in sanacijska dela na objektih NEK med remontom 2022
03.06.2022JN000625/2022-F01/2022, Blago: BETONSKI DROGOVNIKI IN DROGOVI
28.07.2022JN001650/2019-F03/2022, Blago: Material in oprema za igradnjo elektrodistribucijskega omrežja
06.10.2022JN004759/2022-F01/2022, Gradnje: Ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5a - gradnja
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
25.03.2021JN007878/2020-C01/2021, Gradnje: A-3/21; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)
01.04.2021JN001571/2020-C01/2021, Gradnje: Sklenitev okvirnih sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov
19.04.2021JN007945/2020-C01/2021, Gradnje: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
28.04.2021JN000801/2021-C01/2021, Gradnje: A-40/21; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100
28.04.2021JN000592/2021-C01/2021, Gradnje: A-36/21; Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza - 2.etapa (3)
14.06.2021JN001732/2021-C01/2021, Gradnje: A-65/21; Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na R1-203/1002 Predel - Bovec od km 12.800 do km 13.020 (NIVO 2)
29.06.2021JN001895/2021-C01/2021, Gradnje: A-75/21; Sanacija erozijskih grap na državni cesti G2-103/1008 Ušnik-Plave od km 4,270 do km 4,628
12.07.2021JN002041/2021-C01/2021, Gradnje: Gradnja infrastrukture Tržaške ceste, Stritarjeve ulice in Jenkove ulice - vzhod v Postojni
27.07.2021JN002748/2021-C01/2021, Gradnje: Gradnja spremljevalnega večnamenskega objekta v Športnem parku Brajda
02.08.2021JN003051/2021-C01/2021, Gradnje: A-102/21; UREDITEV KRIŽIŠČA GLAVNE CESTE G2-102/1005 KOBARID - IDRSKO V KM 0,620 Z REGIONALNO CESTO R1-203/1004 ŽAGA-KOBARID
02.08.2021JN003174/2021-C01/2021, Gradnje: A-29/21; Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej
02.08.2021JN002849/2021-C01/2021, Gradnje: A-96/21; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto-Podnanos 4. etapa
02.08.2021JN002973/2021-C01/2021, Gradnje: A-100/21; Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
10.08.2021JN003505/2021-C01/2021, Gradnje: Gradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk
20.08.2021JN001196/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta
03.09.2021JN002093/2021-C01/2021, Gradnje: A-77/21; Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto G2-108/1183 Litija-Zagorje od km 13,200 do km 13,700 - galerija Šklendrovec
16.09.2021JN003257/2021-C01/2021, Gradnje: A-70/21; Gradnja obvoznice Tolmin
20.09.2021JN004710/2021-C01/2021, Gradnje: A-120/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
11.10.2021JN002318/2021-C01/2021, Gradnje: A-86/21; Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215
28.10.2021JN005209/2021-C01/2021, Gradnje: Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi
11.11.2021JN004727/2021-C01/2021, Gradnje: A-51/21; Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
08.12.2021JN004417/2021-C01/2021, Gradnje: A-133/21; Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec od km 11,448 do km 12,464
14.01.2022JN007441/2021-C01/2022, Gradnje: A-202/21; Ureditev regionalne ceste in hodnika za pešce na R3-614/1048 Opatje Selo - Komen od km 7,700 do km 8,350 v naselju Vojščica
14.03.2022JN007393/2021-C01/2022, Gradnje: A-141/21; Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
24.03.2022JN008264/2021-C01/2022, Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVOD.SISTEMU MRZLEK IN IZGR.KANALIZACIJE RENČE VOGRSKO-1. FAZA
12.04.2022JN008084/2021-C01/2022, Gradnje: Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa - vzdrževalna dela
17.05.2022JN002217/2022-C01/2022, Gradnje: Vodovodni sistem Ilovica - Zabrdo
09.06.2022JN006073/2021-C01/2022, Storitve: A-155/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 2
14.06.2022JN006076/2021-C01/2022, Storitve: A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5
27.06.2022JN008703/2021-C01/2022, Gradnje: DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE - Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec - Čezsoča
28.06.2022JN008262/2021-C01/2022, Gradnje: A-171/21; Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
30.08.2022JN003479/2022-C01/2022, Gradnje: Obnova vozne površine ter ščitenje nevarnih mest z novimi varnostnimi ograjami na AC A1 0060 Divača-Kozina od km 0,024 do km 6,305 ter zamenjava varovalnih ograj na odsekih 0060 in 0660
30.08.2022JN003477/2022-C01/2022, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste H4/0379 in 0779 Vogrsko-Šempeter, 0380 in 0780 Šempeter-Vrtojba, na 0445 priključku Šempeter in na 1467 kamionski cesti Vrtojba
09.09.2022JN002578/2022-C01/2022, Storitve: Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba
20.09.2022JN000971/2022-C01/2022, Gradnje: Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2022 in 2023; Sklop 1, Sklop 2
26.01.2023JN001963/2022-C01/2023, Gradnje: A-27/22; Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Vrhnika, 1. faza: Sinja Gorica - meja občine Vrhnika z občino Horjul
06.03.2023JN001066/2023-C01/2023, Storitve: VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si