Pregled objav javnih naročil

BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
09.07.2021JN002527/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba recenzij cestnega dela projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d. d.
01.06.2022JN002069/2022-X01/2022, Storitve: D-79/22; Novelacija in dopolnitev projekta PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta, od km 3+600 do km 4+840
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
28.12.2020JN005099/2020-C01/2020, Storitve: A-87/20; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Novem mestu (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
20.01.2022JN008317/2021-C01/2022, Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
28.06.2022JN008033/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za sanacijo dvoetažnega mostu čez reko Dravo v Mariboru VA0125 in rekonstrukcijo pokritega vkopa Maribor - Tezno VA0126 in VA0127
18.11.2022JN003413/2021-C11/2022, Storitve: VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA (DNS) ZA IZVAJANJE STORITEV PROJEKTIRANJA
29.11.2022JN004800/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava študije variant/predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ekodukt na AC odseku Unec-Postojna
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si