Pregled objav javnih naročil

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
13.08.2021JN003950/2021-X01/2021, Storitve: D-68/21; Študija hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih PHO ob pomembnih c. v upravljanju DRSI na območju Ljubljane z okolico
28.12.2021JN006540/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava IzN za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0003/0603 Lipce-Lesce, 0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor ter priključkih 0103 Lesce, 0170 Radovljica, 0104 Brezje
28.09.2022JN004976/2022-X01/2022, Storitve: Izdelava okoljske študije in energetskega podnebnega načrta podjetja Luka Koper d.d. do leta 2030 s pogledom do leta 2050
17.02.2023JN006957/2022-X01/2023, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo pobude za povečanje zmogljivosti na železniški postaji Koper tovorna
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
28.10.2021JN004857/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedbe projekta in predinvesticijske zasnove za gradnjo 2. odseka 3. razvojne osi jug, od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj - jug
09.12.2021JN004569/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1 0039 in 0639 Dramlje-Celje,0138 priključek Celje Center, 0040 in 0640 Celje-Arja vas, 0191 priključek Celje Zahod in Most čez Hudinjo
10.01.2022JN006182/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za preučitev vzpostavitve konkurenčne železniške povezave skozi Slovenijo v smereh TEN-T in RFC koridorjev
24.02.2022JN007065/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava študije variant / predinvesticijske zasnove in državnega prostorskega načrta za ureditev platoja Karavanke
24.03.2022JN007328/2021-C01/2022, Storitve: A-197/21; Izdelava DGD in PZI Izvennivojske navezave med R2-448/0220 in R3-652/1457 v Zidanem mostu in IZN preureditve nivojskega prehoda Štefan 2
14.07.2022JN008207/2021-C01/2022, Storitve: PRIPRAVA MOBILNOSTNIH ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA »ELENA MOBILITY SLOVENIA - SUSTAINABLE MOBILITY PROGRAMME IN SLOVENIA
30.08.2022JN001198/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava IZP z razširjeno vsebino za rekonstrukcijo AC telesa in objektov na širšem območju razcepa Lj (Kozarje) in izdelavo Analize prometa
01.09.2022JN005103/2022-C01/2022, Storitve: Novelacija projektne dokumentacije PGD in PZI, Polni priključek na Celovški cesti, 3a faza G1-8/0213, Ljubljana (Šentvid - obvoznica)
11.11.2022JN002954/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, pobude/DIIP in analize smernic za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje Ljubljanskega železniškega vozlišča
17.11.2022JN006347/2022-C01/2022, Storitve: C-11/22; Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
29.12.2022JN004439/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava sprememb in dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
17.01.2023JN002646/2022-C01/2023, Storitve: A-22/22; Elaborat pasivne protihrupne zaščite za stavbe predlagane v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov OP HRUP-sklop "A" DRSI.
19.01.2023JN005362/2022-C01/2023, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA ŠIŠKA-KAMNIK GRABEN
02.02.2023JN006994/2022-C01/2023, Storitve: Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo pododseka B, od priključka Metlika sever do MMP Metlika, na 2. odseku 3. razvojne osi jug
02.02.2023JN006995/2022-C01/2023, Storitve: Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo pododseka A na 2. odseku 3. razvojne osi jug
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si