Pregled objav javnih naročil

VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.01.2021JN006842/2020-X01/2021, Storitve: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022)«
01.02.2021JN006341/2020-X01/2021, Gradnje: D-105/20; Obnova vozišča državne ceste G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, od km 11.710 do km 12.780
17.02.2021JN007489/2020-X01/2021, Gradnje: D-125/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti R1-227 na odseku 1423 Kotlje Slovenj Gradec, v km 1.860
22.03.2021JN000557/2021-X01/2021, Gradnje: Preplastitev ceste Prežihova SKLOP II
22.03.2021JN000573/2021-X01/2021, Gradnje: Ureditev Mariborske ceste s pločnikom za pešce in kolesarje
31.03.2021JN000722/2021-X01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2021
07.04.2021JN000483/2021-X01/2021, Gradnje: D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180
12.04.2021JN001150/2021-X01/2021, Gradnje: Preplastitev treh sklopov cest
12.04.2021JN007671/2020-X01/2021, Gradnje: D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m
22.04.2021JN001769/2021-X01/2021, Gradnje: Asfaltiranje občinskih cest v Vitanju
29.04.2021JN001011/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova talnih obeležb in zaris novih obeležb po odločbah Mestne občine Celje na področju občinskih cest
06.05.2021JN001614/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija javne poti JP 883-573 Zbelovsla gora, odsek nad Korenjakom
07.05.2021JN000628/2021-X01/2021, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah in asfaltiranje na območju Občine Šmarje pri Jelšah v letih 2021 in 2022, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
07.05.2021JN000627/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja povezovalne ceste Dobrava, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
17.05.2021JN001534/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija LC G.Dolič-Završe-Gr.Gora (odsek Pejovnik-Strgar)
25.05.2021JN001734/2021-X01/2021, Gradnje: D-36/21; Obnova vozišča državne ceste R2-425/1266 Šentvid - Šoštanj od km 12.640 do km 13.040.
08.06.2021JN002100/2021-X01/2021, Gradnje: D-42/21; Obnova vozišča na cesti R3-683, odsek 1169 Lesično - Golobinjek, od km 8,290 do km 10,250
18.06.2021JN000823/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija odsekov LC Šentlenart-Zlodej-Večkov graben; odsek Zlodej in odsek Požeg-Kanovnik
24.06.2021JN002130/2021-X01/2021, Gradnje: D-40/21; Obnova vozišča na cesti R3-686/1279 Žiče-Dramlje, od km 0,500-1,300 in 3,248-3,838 in na cesti R3-688/1418 Žiče od km 0,280-0,550
08.07.2021JN002033/2021-X01/2021, Gradnje: UREDITEV LC 200030 IN POVRŠIN ZA PLOČNIK V NASELJU MARIJA GRADEC
16.07.2021JN002765/2021-X01/2021, Gradnje: D-54/21; Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950
20.07.2021JN002715/2021-X02/2021, Gradnje: D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
22.07.2021JN003517/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija LC 408011, v dolžini 795 m (Rečica - Podgora - Log)
27.07.2021JN003136/2021-X01/2021, Gradnje: Modernizacija ceste JP884511 Šolska ulica
09.08.2021JN003064/2021-X01/2021, Gradnje: UREDITEV LENARTOVE ULICE - ATRIJ MED BLOKI
11.08.2021JN001599/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija plazu (brežine) na LC 274 051 odcep transformator - SV. Jernej
17.08.2021JN002378/2021-X01/2021, Gradnje: D-43/21; Obnova vozišča DC G1-1/0241 Dravograd - Radlje od km 0.000 do km 0.965
23.08.2021JN004608/2021-X01/2021, Gradnje: D-77/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-423/1282 Lesično-Podsreda od km 5.000 do km 7.000
31.08.2021JN007390/2020-X01/2021, Gradnje: RAZNA GRADBENA DELA za obdobje dveh (2) let
13.09.2021JN005035/2021-X01/2021, Gradnje: D-83/21; Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč AP Dovže, na državni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec-Zg. Dolič, km 6.990do km 7.318
22.09.2021JN004831/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja Avtobusnega postajališča Sveti Jernej
24.09.2021JN004402/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija ceste Obretan - Španer (JP850911 - Stražišče)
29.09.2021JN005777/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova lokalne ceste LC 032010 Ostrožno-Lopata-Šmartno-Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC, II. faza od profila P120 do P124
13.10.2021JN004791/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Anice Černejeve, Enota Luna, vrtca Zarja, Enota Iskrica in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center skupaj z igriščem na Savinjskem nabrežj
18.10.2021JN005289/2021-X01/2021, Gradnje: D-85/21; Ureditev hodnika za pešce ob DC G1-5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob LC 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju Radeče
15.11.2021JN000942/2021-X01/2021, Gradnje: Sanacija LC Mislinja-Šentilj-Dovže (odsek Tovšak)
20.12.2021JN006309/2021-X01/2021, Gradnje: Obnova dela starega mestnega jedra Celje za območje trga pri tržnici v Celju
06.01.2022JN004561/2021-X01/2022, Gradnje: Vzdrževanje občinskih cest, podlaga in asfalt 2021
25.03.2022JN001165/2022-X01/2022, Storitve: Izposoja in postavitev cestnih zapor po odločbah Mestne občine Celje
26.04.2022JN001618/2022-X01/2022, Gradnje: Obnova talnih obeležb in zaris novih obeležb po odločbah Mestne občine Celje na področju občinskih cest
11.05.2022JN001051/2022-X01/2022, Gradnje: D-41/22; Ureditev regionalne ceste R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek od km 4,890 do km 5,860 ter ureditev hodnika za pešce z AP v naselju Pristava
12.05.2022JN001632/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija obstoječega plinovoda, vodovoda in kanalizacije - Jenkova ulica in Ipavčeva ulica
12.05.2022JN002299/2022-X01/2022, Gradnje: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2022
25.05.2022JN001778/2022-X01/2022, Gradnje: D-72/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-698/6505 Mežica-Reht, od km 0.900 do km 2.725
26.05.2022JN002294/2022-X01/2022, Gradnje: Izgradnja priključne ceste na območju ZN Gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II, okoljsko manj obremenjujoča gradnja
03.06.2022JN001578/2022-X01/2022, Gradnje: Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2022 - 1. del
24.06.2022JN003486/2022-X01/2022, Gradnje: Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2022 - 2. del
20.07.2022JN002035/2022-X01/2022, Gradnje: D-80/22; Ureditev križišča cest R1-227/1264 Ravne - Kotlje, R1-227/1423 Kotlje - Slovenj Gradec in dveh lokalnih cest (KRIŽ Kotlje)
25.07.2022JN003447/2022-X01/2022, Gradnje: D-126/22; Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
11.08.2022JN003641/2022-X01/2022, Gradnje: D-133/22; Ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču DC R3-682, odsek 1441 Loke-Ledinščica, od km 5,910 do km 6,025
16.08.2022JN003570/2022-X01/2022, Gradnje: REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI-2022
17.08.2022JN004033/2022-X01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec
23.08.2022JN004551/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija obrtne ceste II. faza, okoljsko manj obremenjujoča gradnja
22.09.2022JN005349/2022-X01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Spodnji Rečici JP 768261 - ponovitev postopka
28.10.2022JN006286/2022-X01/2022, Storitve: IZVAJANJE REDNEGA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI KOZJE
27.12.2022JN007419/2022-X01/2022, Storitve: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za leto 2023
16.01.2023JN007713/2022-X01/2023, Storitve: Izposoja in postavitev cestnih zapor po odločbah Mestne občine Celje
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
13.05.2022JN008720/2021-F01/2022, Gradnje: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Občina Dravograd; Izgradnja sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Vič
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.01.2021JN006493/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje del v zimski službi
14.01.2021JN004490/2020-C01/2021, Gradnje: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik
15.02.2021JN000246/2021-C01/2021, Gradnje: Izposoja in postavitev cestnih zapor po odločbah Mestne občine Celje
02.03.2021JN006846/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev javnih površin in cest ter druga dela nizkih gradenj v Občini Nazarje v letih 2021 do 2024
06.05.2021JN007706/2020-C01/2021, Gradnje: A-111/20; Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje
06.05.2021JN000386/2021-C01/2021, Storitve: Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Žalec
07.05.2021JN006531/2020-C01/2021, Gradnje: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
07.05.2021JN001890/2020-C02/2021, Gradnje: Letno vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje), pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
11.05.2021JN000156/2021-C01/2021, Gradnje: A-23/21; Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
11.05.2021JN005965/2020-C01/2021, Storitve: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje)
18.05.2021JN000898/2021-C01/2021, Gradnje: A-46/21; Ureditev območja državne ceste G1-5/0328 v naselju Laško - rekonstrukcija dveh križišč
18.05.2021JN007011/2020-C01/2021, Gradnje: Gradnja kanalizacije in razširitev čistilne naprave na projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE OBČINA ROGAŠKA SLATINA«
27.05.2021JN007950/2020-C01/2021, Gradnje: A-9/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
03.06.2021JN001582/2021-C01/2021, Gradnje: Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let
18.06.2021JN002771/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2021- 1.DEL
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
03.08.2021JN000069/2021-C01/2021, Gradnje: A-21/21; Ureditev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče od km 18+490 do km 19+150 (Mavhar)
06.08.2021JN001841/2021-C01/2021, Gradnje: A-68/21; Ureditev G2-112/1255 Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
20.08.2021JN007948/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja kolesarskih povezav za projekt »Trajnostna mobilnost«
30.08.2021JN001276/2021-C01/2021, Gradnje: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče
01.09.2021JN003847/2021-C01/2021, Gradnje: A-49/21; Gradnja kolesarske povezave Muta (sklop 3)
07.09.2021JN004786/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Šentjur za obdobje od junija 2021 do julija 2023
14.09.2021JN003209/2021-C01/2021, Gradnje: REKONSTRUKCIJA JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJ-PODRZAVNIK, JP 846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC, JP 846611-SV.TRIJE KRALJI, JP KOLAR-RIBIČ
05.10.2021JN006549/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje za zimsko sezono 2021/2022
12.10.2021JN002225/2021-C01/2021, Gradnje: Izbira izvajalca gradenj za projekt: "Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar - Šentanel, faza II."
28.10.2021JN005810/2021-C01/2021, Gradnje: Asfaltiranje občinskih cest po KS in MS prijavljenih na poziv Občine Šentjur v letih 2021 in 2022
29.10.2021JN007024/2021-C01/2021, Gradnje: Razširitev poslovne cone Pameče 3
12.11.2021JN005866/2021-C01/2021, Gradnje: A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
16.12.2021JN004764/2021-C01/2021, Gradnje: A-30/21; Gradnja kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo
19.01.2022JN005660/2021-C01/2022, Gradnje: A-109/21; Gradnja kolesarske povezave Dravograd-Otiški vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje
21.01.2022JN007284/2021-C01/2022, Gradnje: A-198/21; KROŽNO KRIŽIŠČE RENEK NA CESTI R1-225/1248
14.02.2022JN006702/2021-C01/2022, Gradnje: A-144/21; Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)
14.03.2022JN007393/2021-C01/2022, Gradnje: A-141/21; Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
06.05.2022JN000146/2022-C01/2022, Gradnje: A-178/22; Gradnja kolesarske povezave Velenje-Mozirje
26.05.2022JN002920/2022-C01/2022, Gradnje: Ureditev pokopališča Šentjur
09.06.2022JN006077/2021-C01/2022, Storitve: A-159/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 6
09.06.2022JN006072/2021-C01/2022, Storitve: A-154/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 1
28.06.2022JN008262/2021-C01/2022, Gradnje: A-171/21; Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
19.07.2022JN004408/2022-C01/2022, Gradnje: AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA-OBČINA RADLJE OB DRAVI
22.08.2022JN007785/2021-C01/2022, Gradnje: Izgradnja gospodarske javne infrastrukture v Občini Podvelka v letih 2022-2025
24.08.2022JN004717/2022-C01/2022, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah v občini Rogatec, sklop 1: Investicijsko vzdrževalna dela na cestah po krajevnih skupnostih
15.09.2022JN005730/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje za zimsko sezono 2022/2023
20.09.2022JN000971/2022-C01/2022, Gradnje: Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2022 in 2023; Sklop 1, Sklop 2
11.10.2022JN004341/2022-C01/2022, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A1 Meja A- Šentilj -Dragučova, A1 Dragučova-MB (Ptujska), A5 Dragučova-Lenart in razcep Dragučova
18.10.2022JN003442/2022-C01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija delov odsekov na AC A2 0023 in 0623 Ivančna Gorica-Bič, 0072 in 0672 Bič-Trebnje V in 0411 priključek Bič
22.11.2022JN007493/2022-C01/2022, Gradnje: KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z NASELJEM VAS
27.12.2022JN003922/2022-C01/2022, Gradnje: A-62/22; Gradnja kolesarske povezave Celje-Žalec
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si